Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „Dondiego.pl”

 

I. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym BODARA działającym pod adresem www.dondiego.pl ,który prowadzony jest przez sprzedawcę.

2 .Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) sprzedawcy – rozumie się przez to : P.P.H.”BODARA” Rafał Pluta ul.Ofiar Terroru 58a ,44-280 Rydułtowy , NIP 647-170-86-64 Regon 273168819

b) kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną ,posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat ,a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną osobowości prawnej ,posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych

c) sklepie -rozumie się przez to sklep internetowy BODARA ,prowadzony przez sprzedawcę pod adresem www.dondiego.pl

d) towarze lub towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w sklepie

e) cenie- należy przez to rozumieć cenę brutto towaru umieszczoną obok informacji o towarze , nie uwzględniającą kosztów dostarczenia towaru. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT

 f) dostawcy –rozumie się przez to firmę kurierską , firmę InPost/paczkomaty lub Pocztę Polską

g) kosztach dostarczenia towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę towaru do klienta

h) zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na towar lub towary złożone przez klienta w sklepie  zgodnie z niniejszym regulaminem

3. Informacje podane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego .Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez klientów

4.Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy

5.Wszystkich klientów sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego

 

II. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień

1.Złożenie zamówienia przez klienta jest możliwe po :

a) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej sklepu

b) wypełnieniu formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu

c) zapoznaniu się i  zaakceptowaniu regulaminu sklepu

2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo .Przy każdym kolejnym zamówieniu klient używa ustalonego wcześniej na stronie loginu i hasła .Po użyciu ustalonego przez klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.

3.Login i hasło mają charakter poufny

4. W zamówieniu klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT

5.Informację o których mowa w art. 12.ust 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta będą przesyłane klientowi na podany przez klienta podczas składania zamówienia adres.

III. Realizacja zamówień

  1. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem dostępności towaru oraz prośbę o potwierdzenie  złożonego zamówienia .Tylko zamówienia potwierdzone e-mailem zwrotnym będą realizowane
  2. W celu zawarcia umowy sprzedaży zamawiający zobowiązany jest potwierdzić zamówienie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym od sprzedawcy e-mailu .Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie gdy sprzedawca potwierdzi dostępność objętego zamówieniem towaru a klient prześle potwierdzenia zamówienia
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych klienta np. w drodze kontaktu telefonicznego.
  4. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówień :

a)      złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu

b)      co do których nie dokonano potwierdzenia

 c)      złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu

 5.Dokonywanie zamówień w sklepie jest możliwe 24 h/ dobę przez wszystkie dni w roku z wyjątkiem okresów  w których następuje przebudowa lub  prace rekonstrukcyjne w sklepie

6,Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu:

a)      zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy w przypadku płatności przelewem lub kartą

b)      potwierdzenia zamówienia przez klienta w przypadku wyboru płatności za pobraniem

7.Z zastrzeżeniem ust. 8 towar objęty zamówieniem jest dostarczany klientowi przez sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży (paragon) lub fakturą jeżeli zamawiający zażądał jej i podał niezbędne dane do jej wystawienia

8.Treści umów sprzedaży zawieranych w sklepie są przechowywane przez system informatyczne co najmniej 3 miesiące od daty zawarcia każdej z umów , a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy klient ,który dokonał procedury rejestracji ,ma po zalogowaniu dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w sklepie przez okres przechowywania ich w systemie

9.Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin ,obowiązujące przepisy prawa  oraz indywidualne ustalenia między sprzedawcą a klientem

10.Klient zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty oznaczonej przez sprzedawcę ceny z kosztami dostawy

 

IV .Zasady płatności

  1. Należność za towar oraz koszty dostarczenia towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

a)      gotówką ( za pobraniem) w przypadku wybrania opcji  dostawy „za pobraniem”

b)      przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy sprzedawcy

c)      kartą kredytową za pomocą systemu umożliwiającego płatności internetowe :DotPay na stronie internetowej sklepu w sytuacji gdy posiadana karta daje mu takie możliwości

2.W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy sprzedawcy , na poleceniu przelewu trzeba umieścić w tytule :

- imię i nazwisko i numer zamówienia

Płatności należy dokonywać na rachunek :

 

P.P.H. ”BODARA” Rafał Pluta ul .Ofiar Terroru 58a ,44-280 Rydułtowy

 

ING Bank Śląski s.a. o/Rybnik

19 1050 1344 1000 0004 0224 5856

 

3.Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu DotPay

4. Sprzedawca daje możliwość dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej i wówczas płatność może być regulowana za pobraniem za pośrednictwem poczty

5.Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz kosztów dostarczenia towaru.

V. Dostawa zamówionego towaru

  1. Sprzedawca realizuje zamówienia w formie przesyłki kurierskiej lub dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  2. Wysyłka za pośrednictwem dostawcy jest realizowana od 3 do 5 dni roboczych licząc od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy  w przypadku płatności przelewem albo kartą lub do momentu potwierdzenia zamówienia przez klienta przy płatności za pobraniem. Do czasu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy .W  szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo przesłania towaru w terminie 14 dni od zdarzeń wskazanych w zdaniu pierwszym o czym klient będzie poinformowany Zdarzenie to  upoważnia klienta do rezygnacji z zamówienia

3.    Koszty dostarczenia towaru są podawane na stronie internetowej sklepu przy składaniu zamówienia

4.Wszystkie przesyłki zawierające towary pakowane są  w karton i zamykane przy pomocy taśmy .Jeżeli do klienta dotrze przesyłka uszkodzona wskazująca na ingerencję osób trzecich ,Klient powinien w miarę możliwości odmówić jej przyjęcia.

 

VI. Zwrot zakupionego Towaru
1.    Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w sklepie towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do  zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z zamieszczoną pod adresem internetowym Sklepu drukiem  ZWROTY.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.
3.    Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru
4.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w osobą odniesieniu do umów:
a.    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
5.    W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
6.    Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.
7.    Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego na stronie internetowej:

http://www.dondiego.pl/ zwrotyireklamacje

VII. Reklamacja Towaru
1.    Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
a)    przesłane na adres: 

P.P.H.”BODARA” ul.Ofiar Terroru 58a ,44-280 Rydułtowy


2.    Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu: http://www.dondiego.pl/zwrotyireklamacje
3.    Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
4.    Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych 

Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. 
5.     Zgłoszenie reklamacji odbywa się w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w zamieszczonej pod adresem internetowym http://www.dondiego.pl/ zwroty i reklamacje

 Sklepu procedurze 

VIII Odpowiedzialność sprzedawcy

  1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z regulaminem dokonania zamówienia przez klienta ,w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia ,sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności
  2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ,odpowiedzialność sprzedawcy wobec klientów nie będących konsumentami ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości ceny

IX. Ochrona danych osobowych

 1.Klient dokonując rejestracji w sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu aktualnych przepisów prawnych.Szczegóły w polityce prywatności dostępnej : http://dondiego.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

2.Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej

3.Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawianie a także żądanie usunięcia danych

X DANE KONTAKTOWE

We wszystkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Internetowym Klient może kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób :

a) pocztą pod adresem

P.P.H.”BODARA” ul.Ofiar Terroru 58a , 44-280 Rydułtowy

b) telefonicznie pod numerem +48 32 43 297 40  ( w godź. 10.00 do 16.00)

c) za pośrednictwem faksu +48 32 42 330 51

d) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail    dondiego@bodara.pl

 

XI. Postanowienia końcowe

  1.    We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 2.Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej

3.Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość zmiany regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw zamawiającego wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl